Over GEMEENTEBELANGEN Drimmelen

Lokaal sterk

GEMEENTEBELANGEN Drimmelen voert een puur lokale politiek waarbij;

1.      Onze aandacht gericht is op de belangen van de kernen en hun inwoners.

2.      Wij onafhankelijk van landelijke en provinciale partijpolitieke belangen, onze eigen koers bepalen.


Inwoner en algemeen belang; samen sterk

In het gemeentelijk beleid dienen de belangen van de inwoners en de kernen centraal te staan en aan te sluiten bij wat er leeft, dit met behoud van het algemeen belang en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner voor een leefbare, veilige en sociale gemeente.

Directe invloed van inwoners

Om de democratie goed te kunnen laten werken dient besluitvorming transparant te zijn en ook de afstand tussen gemeentebestuur en inwoner zo klein mogelijk te worden gemaakt. Inwoners moeten daarom meer invloed krijgen op hun directe woon-, werk- en leefomgeving. Daarom zal GEMEENTEBELANGEN Drimmelen in uw wijk via dorpsgericht werken nadrukkelijk aanwezig en vertegenwoordigd zijn.

Trots op eigen karakter

Iedereen mag trots zijn op onze gemeente met haar kernen, maar GEMEENTEBELANGEN Drimmelen dient wel in alle opzichten onze grenzen te kennen en ons niet te willen meten met de ambities van de grotere gemeenten. Wel zijn wij voor samenwerking met de gemeenten in West Brabant. Ruimtelijke plannen en maatschappelijke initiatieven dienen in beginsel binnen het karakter en schaal van de betreffende kernen te passen.

Betrokken met elkaar

GEMEENTEBELANGEN Drimmelen stelt ons teweer tegen toenemende onverschilligheid, normvervaging, criminaliteit en onveiligheid. Wij stimuleren inwoners hierover mee te denken en hieraan mee te werken. Meer burgerzin, meer sociale samenhang, minder afzijdigheid, meer oog voor elkaar en daadwerkelijke handhaving van wet en regelgeving zijn zaken die extra aandacht en aanpak verdienen.

Solidariteit en eigen kracht

GEMEENTEBELANGEN Drimmelen staat voor een leefbare, zorgzame en sociale samenleving, gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, die perspectief biedt, ook voor mensen voor wie het moeilijk is om op eigen kracht deel te nemen aan onze samenleving. GEMEENTEBELANGEN DRIMMELEN stimuleert de zelfredzaamheid, maar wij spreken de mensen ook aan op hun kwaliteit en vermogen om zich voor henzelf en anderen in te zetten.

Duurzaam in kernen en buitengebied

Duurzaamheid is met alle facetten van het gemeentelijk beleid verbonden. Dat vraagt zodanig balanceren tussen economie, landbouw, sociaal beleid en ecologie dat ook de toekomstige generaties in een goed leefmilieu kunnen wonen en werken. Hierbij dienen niet alleen de belangen van de kernen en haar inwoners, maar ook het beheer van het buitengebied aandacht te krijgen.

Duurzaam in volkshuisvesting- en werkgelegenheidsbeleid

Ons volkshuisvestings- en werkgelegenheidsbeleid dienen in de eerste plaats gebaseerd en gericht te zijn op de behoefte en wensen van de plaatselijke bevolking en regio. Ondersteuning van een goed ondernemersklimaat met een daarop afgestemd scholingsbeleid is noodzakelijk, waarbij duurzaam beleid uitgangspunt is.

Levendig, leefbaar en gevarieerd

De gemeente Drimmelen dient met haar kernen in alle opzichten een leefbare en levendige gemeente te zijn. Dit betekent onder andere investering in plezierige, veilige en goed onderhouden wijken, aantrekkelijke dorpscentra in, goed onderwijs, zorg op maat, een gevarieerd cultuuraanbod en goede en betaalbare sport- en recreatievoorzieningen.

Sterk door eenheid in verscheidenheid

Drimmelen is met haar kernen één gemeente met respect voor de eigenheid en verscheidenheid in aard en cultuur van de betreffende kernen. Dit met respect voor de medemens ongeacht afkomst, sekse, leeftijd of religie, waarbij plaats is voor vrijheid, gerechtigheid en verdraagzaamheid en waar elke vorm van discriminatie of racisme met kracht bestreden moet worden.