Bijdrage GB raadsvergadering van 12 november 2015.

23-11-2015 18:17

Raad 12 november 2015

 

Punt 8. Wegenonderhoud

Voorzitter bij de begrotingsbehandeling  2016 is structureel  € 184.000 extra beschikbaar gesteld voor de realisatie van kwaliteitsniveau C voor het wegenonderhoud.

In de opinieraad heeft Gemeentebelangen zich al uitgesproken  om dunne deklagen op fietspaden toe te passen in plaats van slijtlagen en wij zijn derhalve voorstander om ten laste van het begrotingsresultaat hiervoor structureel € 13.500 per jaar extra uit te trekken.

Voor  het verbeteren van de toegankelijkheid trottoirs voor mindervaliden  zijn wij voorstander. Wij hebben begrip  dat het extra bedrag van € 107.800  euro niet in een keer beschikbaar wordt gesteld maar het toegroeien in 3 jaar moet ons inziens tot de mogelijkheden behoren. Wat de fractie van Gemeentebelangen betreft hiervoor € 30.000 per jaar extra toekennen ten laste van het begrotingsresultaat.

Wat de fietspaden betreft zijn wij voorstander van het standpunt van het CDA . Dit zullen wij ook steunen.

Punt 9. Hondenbeleid

Voorzitter in de opinieraad hebben wij al aangegeven in te kunnen stemmen met de extra losloopgebieden. Bij de begrotingsbehandeling vorige week is de hondenbelasting afgeschaft maar voorzitter de fractie van Gemeentebelangen heeft de wethouder tijdens deze vergadering duidelijk horen zeggen dat de vervuiler betaald.  Dit betekent dat als er nog kosten gemaakt moeten worden deze kosten door de hondenbezitters moeten worden opgebracht.  Graag een toezegging hierover door de wethouder.

Punt 10. Bestemmingsplan Biesbosch

Voorzitter het wordt tijd dat voor dit deel van de gemeente Drimmelen het bestemmingsplan wordt herzien. Stammend uit de jaren 70 dan mag je zeggen het wordt tijd.

Wij zijn het eens met de beantwoording  van de hoorcommissie en kunnen instemmen met het bestemmingsplan Biesbosch ten opzichte van het ontwerp.

 

 

Punt 11. Plantsoen 14 en 34 Lage Zwaluwe

Voorzitter wat het perceel Plantsoen 34 kunnen wij kort zijn.  Deze omissie herstellen en bouwrecht vast leggen.

Ten aanzien van Plantsoen 14 zien  wij een nieuw voorstel   van het college tegemoet.

 

Punt 12. Steelhovensedijk 2 made

Voorzitter ten aanzien van dit plan kunnen wij kort zijn. Akkoord met de vergroting van het agrarisch bouwblok en derhalve met het bestemmingsplan.

Punt 13. ICT beleid rekenkamer West Brabant

Voorzitter in de opinieraad hebben wij al aangegeven dat de risico’s die de kwetsbaarheid met zich meebrengen opgelost moeten worden. Wij hebben begrepen dat U dit opgelost heeft door tijdelijk gekwalificeerd personeel in te huren in afwachting van een duurzame oplossing b.v. door samenwerking.

Ook heeft de fractie van Gemeentebelangen stil gestaan bij de aanbeveling om de raad te betrekken bij het nieuwe beleidskader.  U heeft aangegeven al een opdracht gegeven te hebben  dit nieuwe beleidskader  op te stellen maar hierbij niet aan de Raad gevraagd welke uitgangspunten hierbij gehanteerd moeten worden.  De fractie van Gemeentebelangen is voorstander van samenwerking ook op het gebied van ICT.  Maar voorzitter als we als gemeente een regie gemeente willen zijn en met anderen willen samenwerken moet wel duidelijk zijn welke uitgangspunten de gemeente raad  vastgesteld wil zien.  Zoals in de aanvullende raadsinformatiebrief  m.b.t. de totstandkoming  van het informatiebeleid is gesteld  is het van belang dat vooraf de strategie van de gemeentelijke organisatie scherp is bepaald.  Een visie op de bedrijfsvoering en dienstverlening  moet ontwikkeld worden. Juist door de samenwerkingsplannen  is die visie absoluut noodzakelijk.  Ik roep in herinnering de raadsbrief van 1 juli 2015 over organisatieontwikkeling. Voor de gemeente betekent dit van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vraagt van de gemeente en haar medewerkers een andere rol. In de begrotingsvergadering van vorige week heb ik daar vragen over gesteld.

Ook verwijs  ik naar de raadsbrief van 5 oktober 2015 waarin over alle mogelijke vormen  van samenwerking binnen de gemeente wordt gesproken. Op vele fronten werkt de gemeente momenteel samen  met andere overheden. Diverse overwegingen spelen hierbij een rol. Bovendien schrijft het College dat dde gemeente Drimmelen de toekomst als zelfstandige gemeente met een eigen gemeentelijke organisatie met vertrouwen tegemoet ziet.

Als raad hebben we nog nooit fundamenteel gediscussieerd  hoe hier invulling aan te geven en welke uitgangspunten bij samenwerking moeten gelden.

 Graag wil de fractie van Gemeentebelangen  de raadsbrief over samenwerking  apart op de raadsagenda hebben  om te zien of de uitgangspunten van het college door de Raad getoetst en wellicht aangevuld moeten worden. Een discussie hierover in de raad heeft nog niet plaatsgevonden.

Punt 14.  Communicatiebeleidsplan 2015-2019

Gemeente belangen onderschrijft  het standpunt van de heer van Dongen van de  VVD.

Punt 15. Afvalstoffenverordening.

Akkoord met verordening.